مقاله بررسی خصوصیات رویشی و فیزیکوشیمیایی ۴ رقم جو استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات رویشی و فیزیکوشیمیایی ۴ رقم جو استان گلستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله خصوصیات فیزیکوشیمیایی
مقاله رقم
مقاله آنزیم بتاگلوکاناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخش آبادی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جو با نام علمی Hordeum vulgar، از خانواده پوآسه و از قدیمی ترین غلات کشف شده توسط انسان می باشد. در این تحقیق تاثیر رقم بر خصوصیات رویشی و فیزیکو شیمیایی ۴ رقم جو استان گلستان از قبیل میزان خاکستر، فیبر، پروتئین، فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و دانسیته توده ای در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح ۵ درصد انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نوع رقم بر تمامی فاکتورهای مورد بررسی تاثیر بسیار معنی دار بود (p<0.01) نتایج نشان داد که هر ۴ رقم جو مورد مطالعه از نظر حساسیت در مقابل آب در گروه خیلی غیر حساس به آب طبقه بندی شد. واریته یوسف بیشترین میزان دانسیته توده ای، فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و میزان پروتئین در بین نمونه ها را داشت. میزان فیبر در نمونه ها از ۵٫۵-۶٫۸۵ درصد متغییر بود و واریته صحرا با میانگین ۶٫۸۵ درصد بیشترین میزان فیبر را داشت. واریته یوسف را می توان به عنوان ماده اولیه مناسب در صنایع تولید مالت آنزیمی مورد استفاده قرار داد.