مقاله بررسی خصوصیات رویشی و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان روغنی در شرایط تنش کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات رویشی و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان روغنی در شرایط تنش کم آبی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله ارتفاع بوته
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله عملکرد بیولوژیک
مقاله کمبود آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشدی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی برخصوصیات رویشی و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان روغنی تحقیقی طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح کرت های یکبارخرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سطوح آبیاری به عنوان عامل اصلی درشش سطح (۷۰- ۷۰-۷۰، ۹۰ – ۹۰- ۹۰، ۱۱۰- ۱۱۰- ۱۱۰، ۹۰- ۷۰- ۹۰، ۱۱۰- ۷۰- ۱۱۰ و ۱۱۰- ۹۰- ۹۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیرکلاس A به ترتیب از مرحله استقرار بوته تا رویت طبق، رویت طبق تا شروع زرد شدن طبق و شروع زرد شدن طبق تا رسیدگی فیزیولوژیک اعمال گردید) و رقم به عنوان عامل فرعی درسه سطح (رکورد، های سان ۳۳ و آرماویرسکی) انتخاب شدند. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که با افزایش فواصل آبیاری (تیمارهای ۱۱۰- ۱۱۰- ۱۱۰ و ۹۰- ۹۰-۱۱۰ میلی متر) از شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه و طبق، عملکرد دانه و بیولوژیک کاسته شد. حداکثر عملکرد دانه و بیولوژیک به ترتیب با ۵۱۲۵ و ۱۳۲۷۸ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار آبیاری ۷۰- ۷۰- ۷۰ میلی متر بود، البته تیمار۹۰- ۷۰- ۹۰ اختلاف معنی داری را با سطح آبیاری ۷۰- ۷۰- ۷۰ میلی متر از نظر عملکرد دانه و بیولوژیک نشان نداد. با اعمال تنش کم آبی و کاهش مصرف آب در سطح ۱۱۰- ۱۱۰- ۱۱۰ میلی مترکمترین مقادیر عملکرد دانه و بیولوژیک حاصل گردید. ارقام رکورد و های سان ۳۳ از نظر صفات مورد مطالعه در این تحقیق نسبت به آرماویرسکی برتری نشان دادند، به طوری که حداکثر مقادیر ارتفاع بوته، قطرساقه، عملکرد دانه و روغن متعلق به دو رقم رکورد و های سان ۳۳ بود. نتایج کلی این تحقیق، نشان داد که کشت ارقام روغنی رکورد و های سان ۳۳ با فاصله آبیاری ۹۰ میلیمتر تبخیر در اوایل و اواخر فصل رشد برای منطقه خوی مناسب می باشد، ولی به دلیل حساسیت زیاد آفتابگردان به کم آبی، زمان آبیاری ها در مرحله رویت طبق تا زرد شدن آن بایستی حداکثر بر اساس ۷۰ میلی متر تبخیراز تشتک تیخیر کلاس A تنظیم گردد.