مقاله بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه .Festuca ovina L در مراتع جنوب شرقی سبلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۳۷۹ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه .Festuca ovina L در مراتع جنوب شرقی سبلان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکولوژی گیاهی
مقاله عوامل اکولوژیک
مقاله استان اردبیل
مقاله Festuca ovina

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی اردوان
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی نیارق جابر
جناب آقای / سرکار خانم: کاویان پور امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پور بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی آقچه قشلاق فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخی از ویژگیهای اکولوژیک و مرفولوژیک گونه Festuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان در محدوده ارتفاعی ۱۱۵۰ تا ۳۵۰۰ متر از سطح دریا بررسی شد. هدف تحقیق دستیابی به اطلاعات کاربردی گونه فوق در محدوده طرح بوده و در این خصوص ابتدا پراکنش جغرافیایی گونه تهیه و بعد با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای ۴۵ رویشگاه انتخاب و اثر عوامل مربوط به خاک، پستی و بلندی، اقلیم، گونه های همراه و فنولوژی گونه در سطح تمام رویشگاه ها و خصوصیات مورفولوژی آن مانند ریشه، یقه، برگ، ساقه، بذر و تجزیه شیمیایی در سطح ۶ رویشگاه بررسی گردید. نتایج نشان داد که پوشش تاجی گونه بین ۰٫۲ تا ۲۰٫۲ درصد در نوسان بود، و در محدوده ارتفاعی ۱۳۵۰ تا ۳۵۰۰ متر از سطح دریا می روید و در شیب های ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشترین و در بالای ۴۰ درصد کمترین حضور، و در دامنه های جنوب شرقی بیشترین حضور را داشت. پراکنش گونه تحت تاثیر عوامل اکولوژیک یکسان نبوده و در منطقه صائین بیشترین انتشار را داشت. این گونه در خاکهای لومی تا لومی- رسی با عمق متوسط تا زیاد و بعضا کم عمق، PH اسیدی تا قلیایی، ۰٫۳۵ EC تا ۲٫۶ سی زیمنس بر متر، ۰٫۱ OC تا ۷٫۵ درصد، فسفر ۲ تا ۳۵ (ppm) و پتاسیم ۱۷۰ تا ۱۰۲۵ (ppm) انتشار داشت. این گونه مناسب برای احیاء و اصلاح مراتع با بارندگی حدود ۳۰۰ تا ۵۶۵ میلی متر و شرایط خاکی و پستی و بلندی فوق می باشد. بهترین زمان آمادگی چرا با توجه به نتایج فنولوژی، تجزیه شیمیایی و بذر در ارتفاعات پائین از اوایل خرداد تا اواسط خرداد ماه و به ازای افزایش هر ۱۰۰۰ متر ۷ تا ۱۵ روز با توجه به سال تاخیر در چرا باید منظور گردد.