مقاله بررسی خشکسالی با بهره گیری از پدیده های همدیدی هواشناسی: بررسی موردی ایستگاه هواشناسی رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی خشکسالی با بهره گیری از پدیده های همدیدی هواشناسی: بررسی موردی ایستگاه هواشناسی رشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه خشکسالی کارآمد (EDI)
مقاله فشار هوا
مقاله همدیدی
مقاله دما
مقاله ارتفاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهری سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: ازوجی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالی یکی از پدیده های زیان آور پهن گستره هواشناختی است که نقش چشمگیری در کاهش تولید گیاهی دارد. گام زمانی این پدیده از چندین روز تا سال در تغییر است. از دیدگاه هواشناسی هر گاه مقدار بارندگی کمتر از میانگین بلندمدت باشد خشکسالی رخ می دهد. شدت، بازه زمانی و گستره جغرافیایی این پدیده نشانگر گستردگی این پدیده است. برآورد این پدیده می تواند پیش آگاهی های بایسته را به کشت ورزان بدهد تا در مصرف آب و بهره وری بالا از آن کوشا باشند. در این تحقیق با استفاده از شاخص (EDI) به بررسی برآورد روزانه نمایه خشکسالی منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. برای محاسبه این شاخص از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیکی رشت که دارای آمار ۳۰ ساله (۱۹۷۴ – ۲۰۰۴) و همچنین از سایت NOAA داده های دما، ارتفاع ژئوپتانسیلی، نم نسبی و فشار نیواری همدیدی ایستگاه استخراج گردید. سپس با بهره گیری از نرم افزار DIP «نمایه خشکسالی کارآمد» (EDI) و میانگین گام های زمانی بازه های نمایه خشکسالی محاسبه گردید. همچنین با بهره گیری از نرم افزارSAS  رابطه میان نمایه خشکسالی و پدیده های همدیدی، محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تفاوت میان داده های واقعی و برآوردی معنی دار نبوده است. که این امر نمایشگر دقت بالای مدل در برآورد خشکسالی روزانه است. با توجه به موارد مذکور می توان گفت که مدل مورد استفاده در این پ‍ژوهش از دقت بالایی جهت وضعیت خشکسالی ایستگاه مورد مطالعه برخوردار است.