مقاله بررسی حوزه منابع انسانی (کارکنان) شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی بر اساس مدل کیفیت بنیاد اروپایی (EFQM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی حوزه منابع انسانی (کارکنان) شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی بر اساس مدل کیفیت بنیاد اروپایی (EFQM)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوزه منابع انسانی
مقاله مدل کیفیت بنیاد اروپایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفاش مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علی
جناب آقای / سرکار خانم: پرداخت چی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی حوزه منابع انسانی (کارکنان) شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی بر اساس مدل کیفیت بنیاد اروپایی (EFQM) می باشد پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه ۷۰ نفر می باشد. جهت پایایی پرسش نامه از روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. مقدار بدست آمده ۰٫۸۹ بود. جهت آزمون سوالات تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه) استفاده شده است بدین صورت که در سوالات ۱ تا ۶ از آزمون t و سوالات ۷ و ۸ تحقیق از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که امتیاز شاخص های برنامه ریزی، مدیریت و بهبود منابع انسانی در سطح پایین بوده است. شناسایی، توسعه و حفظ دانش و شایستگی کارکنان در حد متوسط انجام می شود. مشارکت کارکنان در مسائل سازمان در حد متوسط ارزیابی شده است. نحوه ارتباط و گفتمان متقابل بین کارکنان و سازمان در سطح پایین ارزیابی شده است. میزان تقدیر و تشویق سازمان از کارکنان در حد بالایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، مدیران سازمان باید نسبت به شاخص های برنامه ریزی، مدیریت و بهبود منابع انسانی و نحوه ارتباط متقابل بین سازمان و کارکنان، توجه بیشتری را مبذول دارند.