مقاله بررسی حضور اجتماعی زنان و سیرتحول پوشش در نگاره های عصر صفوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی حضور اجتماعی زنان و سیرتحول پوشش در نگاره های عصر صفوی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصر صفوی
مقاله حضور اجتماعی
مقاله پوشش زنان
مقاله تحولات نگارگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی عابد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی و تحلیل تاریخی و استفاده از منابع مکتوب تاریخی و مقایسه تطبیقی با نگاره های عصر صفوی، به نقش وجایگاه اجتماعی زنان در عصر صفوی با تاکید بر سیر تحول پوشش آنان پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پوشش زنان عصر صفوی، بخشی از هویت طبقه اجتماعی متعلق به آن محسوب می شده است که بر اساس سلایق شاه در قالب یک هنجار تعریف شده بر پوشش زنان دربار اعمال می شد. این در حالی است که زنان دیگر طبقات جامعه، براساس آموزه های دینی و باورهای قومی از پوشش های گوناگون استفاده می کردند و به نسبت زنان دربار از آزادی عمل در انتخاب پوشش برخوردار بودند.