مقاله بررسی حساسیت مرکز قرنیه در گروه های سنی مختلف با قرنیه سالم در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی حساسیت مرکز قرنیه در گروه های سنی مختلف با قرنیه سالم در تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسیت قرنیه
مقاله سن
مقاله آستزیومتر Cochet-Bonnet

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خضری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: حساسیت قرنیه یکی از شاخص های سلامت قرنیه است که بعضی عوامل از جمله سن و منطقه جغرافیایی ممکن است روی آن تاثیر بگذارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین حساسیت مرکز قرنیه در گروه های سنی مختلف با قرنیه سالم در تهران بود.
روش بررسی: حساسیت مرکز قرنیه ۵۹۶ داوطلب دارای قرنیه سالم با سن ۱۵ تا ۸۱ سال بوسیله آستزیومترCochet-Bonnet  اندازه گیری شد. افراد به شش گروه ۱ تا ۶ بر اساس محدوده های سنی ۲۵-۱۵، ۳۵-۲۶، ۴۵-۳۶، ۵۵-۴۶، ۶۵-۵۶ و >65 سال به ترتیب تقسیم شدند. تمام اندازه گیری ها توسط یک اپتومتریست در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و رطوبت حدود ۳۵% بین ۵-۲ عصر انجام شد.
یافته ها: سن اثر معناداری روی حساسیت مرکز قرنیه داشت (f=92.22, p=0.000). بجز بین گروه سنی ۱ و ۲  (p=0.955)بین تمام گروه های سنی اختلاف معناداری از نظر حساسیت مرکز قرنیه وجود داشت (p£۰٫۰۱).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه حساسیت مرکز قرنیه بعد از سن ۳۶ سالگی و زودتر از آنچه در مطالعات پیشین گزارش شده است در جمعیت مورد مطالعه کاهش می یابد.