مقاله بررسی حساسیت ایزوله های محیطی و بالینی مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوز شهر اصفهان به سیپروفلوکساسین با استفاده از روش آگار دایلوشن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی حساسیت ایزوله های محیطی و بالینی مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوز شهر اصفهان به سیپروفلوکساسین با استفاده از روش آگار دایلوشن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسیت دارویی
مقاله مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوز
مقاله سیپروفلوکساسین
مقاله آگار دایلوشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرکش اصفهانی فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بهادر نیما
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم شراره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نفیسه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی یزدی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: ردایی طوبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیپروفلوکساسین از جمله فلوروکینولون هاست که بر روی مایکوباکتریوم ها فعال بوده و از طریق اختلال در عملکرد DNA ژیراز و آنزیم توپوایزومراز IV باکتری اثر خود را اعمال می کند. امروزه مواردی از بروز مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک در مناطق جغرافیایی مختلف جهان گزارش شده که درمان بیماری های ناشی از مایکو باکتریوم های غیر توبرکلوز را با مشکل روبرو ساخته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه، تعداد ۳۹ ایزوله مایکوباکتریوم غیر توبرکلوز محیطی و بالینی از کلکسیون میکروبی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز سل استان اصفهان جمع آوری و پس از تایید گونه ها از طریق رنگ آمیزی اسید فست، بررسی سرعت رشد و آزمایش های بیوشیمیایی رایج، حساسیت دارویی آن ها در برابر غلظت های ۱، ۲ و ۴ میکروگرم بر میلی لیتر سیپروفلوکساسین با استفاده از روش آگار دایلوشن بر اساس الگوی ارائه شده توسط CLSI تعیین شد.
نتایج: از ۳۹ ایزوله شناسایی شده توسط آزمایش های فنوتیپیک، ۲۵ مورد Mycobacterium fortuitum،۱۰  مورد M. gordonae، یک مورد M. smegmatis، یک مورد M. conceptionense و دو مورد M. abscessus بود. همه ایزوله ها به جز M. abscessus در برابر هر سه غلظت ۱، ۲ و ۴ میکروگرم بر میلی لیتر سیپروفلوکساسین، حساس بودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به حساسیت بیش ترین ایزوله های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوز محیطی (به غیر از ۲ ایزولهM. abscessus )  و ایزوله های بالینی شامل گونه های M. fortuitum و M. gordonae به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در این مطالعه، این دارو می تواند در استراتژی درمانی این دسته از عفونت ها به عنوان داروی اصلی استفاده شود.