مقاله بررسی حذف فتوکاتالیستی فرم آلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی خاکستر استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی حذف فتوکاتالیستی فرم آلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی خاکستر استخوان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدی
مقاله بیماری عروق کرونر
مقاله عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگ کوی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین علی
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوهپایی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش توانمند سازی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی آنان، نقشی اساسی دارد. یکی از راههای افزایش این مهارت، ارتقای خودکارآمدی بیماران است که می تواند در بهبود وضعیت بیماری، پیشگیری از عوارض و بستری شدن مجدد تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی عمومی، فعالیت جسمانی و رفتار تغذیه ای بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر بوده است .
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۱۹۵ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی، درمانی قلب دکتر حشمت رشت به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های درک از بیماری، خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی فعالیت جسمانی و رفتار تغذیه ای بررسی شدند. جهت تعیین روابط بین متغیرها از آزمون کای دو و تعیین پیش بینی کننده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شد. سطح معنی داری مساوی یا کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه ۷۴٫۹% واحدها دارای خودکارآمدی عمومی مطلوب، ۸۶٫۲% دارای خودکارآمدی رفتار تغذیه ای مطلوب و ۲۸٫۲% دارای خودکارآمدی جسمانی مطلوب بودند. به علاوه متغیرهای سن، جنس، تشخیص بیماری قلبی و درک از بیماری بیش از سایر عوامل، پیش بینی کننده خودکارآمدی عمومی بود. متغیرهای وضعیت اشتغال و درک از بیماری؛ پیش بینی کننده خودکارآمدی فعالیت جسمانی و متغیر درک از بیماری؛ پیش بینی کننده خودکارآمدی رفتارهای تغذیه ای را تشکیل می داد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد برنامه ریزی های دقیق تری جهت ارتقای خودکارآمدی فعالیت جسمانی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مورد نیاز است.