مقاله بررسی حد بهره برداری مجاز گونه .Festuca ovina L در مراتع سرعلی آباد گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۴۰۷ تا ۴۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی حد بهره برداری مجاز گونه .Festuca ovina L در مراتع سرعلی آباد گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Festuca ovina
مقاله شدتهای برداشت
مقاله تولید علوفه
مقاله شادابی
مقاله سرعلی آباد گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی (سیدرضا)
جناب آقای / سرکار خانم: قصریانی فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه Festuca ovina یکی از گندمی های مهم و تاثیرگذار در مراتع ییلاقی استان گلستان می باشد، این گونه در مراتع سرعلی آباد گرگان از گونه های تیپ و دارای متوسط تولید و مصرف نسبی در مرتع به ترتیب ۳۸٫۹ و ۴۱٫۶ درصد می باشد. یکی از فاکتورهای مهم در تعیین ظرفیت چرایی مشخص کردن حد بهره برداری مجاز گونه هاست؛ به علت عدم اطلاعات کافی در این زمینه، این پژوهش به منظور تعیین حد بهره برداری مجاز گونه Festuca ovina در مراتع سرعلی آباد گرگان طی سالهای ۸۶ تا ۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند. در هر تیمار ۱۰ پایه از گونه به عنوان تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تولید نشان داد که اثر سال، شدتهای مختلف برداشت و اثر متقابل آنها معنی دار بوده است (P<0.01). اثر سال نشان می دهد بجز سالهای اول و دوم، اختلاف معنی داری بین سالهای فوق با سال سوم و چهارم وجود دارد. همچنین اثر تیمارهای برداشت شده نشان داد که فقط اعمال تیمار ۷۵ درصد بر میزان تولید تاثیر منفی داشت. اما اثر متقابل سال و تیمارها نشان داد که در تیمار شاهد با وجود عدم برداشت اختلاف معنی داری در سالهای مختلف داشته است، بنابراین غیر از عامل برداشت، عامل دیگری در کاهش میزان تولید تاثیر داشت که آن عامل بارش بود. نتایج اثر شدتهای برداشت بر شادابی و درصد مرگ و میر گونه Festuca ovina نشان داد که اغلب پایه های این گونه از بنیه و شادابی قابل قبولی برخوردار بودند، همچنین در هیچ تیمار و سالی مرگ و میری نداشته است. با توجه به نتایج این تحقیق و با در نظر گرفتن سایر کارکردهای مراتع سرعلی آباد گرگان حد بهره برداری مجاز گونه ۶۰ Festuca ovina درصد پیشنهاد می گردد.