مقاله بررسی جوانه زنی و رشد اولیه بذر گونه Trin. & Rupr. Stipa arabica تحت تنش های شوری و خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی جوانه زنی و رشد اولیه بذر گونه Trin. & Rupr. Stipa arabica تحت تنش های شوری و خشکی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله تنش خشکی
مقاله جوانه زنی
مقاله طول ریشه چه
مقاله ساقه چه
مقاله Stipa arabica

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: قادری شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشد آن ها می باشد که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی به ویژه شوری و خشکی قرار می گیرند. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر واکنش جوانه زنی گونه Stipa arabica انجام شد. اثر غلظت های مختلف محلول های شوری و خشکی بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه، ضریب آلومتری، بنیه بذر بررسی شد. از شش تیمار شوری (شاهد، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم) و شش تیمارخشکی (شاهد، ۰٫۲، ۰٫۴، ۰٫۶، ۰٫۸ و ۱ مگاپاسکال پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰) به صورت طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تعداد ۲۵ بذر در هر تکرار (ظرف پتری) بر روی کاغذ صافی در داخل ژرمیناتور کشت گردید. نتایج آنالیز آماری نشان داد که تنش شوری و خشکی اثر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده بذر داشته و موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه و بنیه بذر شدند.