مقاله بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله جوانه زنی
مقاله تنش شوری
مقاله ارقام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تازیکه نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: داداشی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان گلستان یکی از قطب های مهم تولید گندم نان در کشور می باشد. بخش عمده ای از اراضی زراعی نواحی شمال این استان شور است، لذا دست یابی به ژنوتیپ های گندم متحمل به تنش شوری حائز اهمیت می باشد. به همین منظورجهت تعیین اثرات سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی ارقام گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۹۱ در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به اجرا در آمد. فاکتور اول آزمایش رقم شامل ارقام مروارید و N-87-20 و فاکتور دوم سطوح مختلف اسمزی شامل پتانسیل اسمزی صفر (شاهد) ۴-، ۸-، ۱۲-، ۱۶- بار بود.آزمایش در ظروف پتری دیش در دمای ۲±۲۵ درجه سانتی گراد انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش میزان شوری میزان پرولین در گیاهچه های گندم افزایش یافت به طوری که اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف شوری مشاهده شد. به علاوه بین صفات اندازه گیری شده همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده گردید.