مقاله بررسی جوانه زنی بذرهای ۶ گونه گون چندساله علفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۸۸ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی جوانه زنی بذرهای ۶ گونه گون چندساله علفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد و سرعت جوانه زنی
مقاله شاخص بنیه بذر
مقاله گون های علفی چند ساله
مقاله Astragalus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع کیا صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: زندی اصفهان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسینی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی مشکلات جوانه زنی گونه های مختلف گون چندساله، تیمارهای خراش دهی فیزیکی و سرما بر روی بذر ۶ گونه (۱۴ نمونه بذری) با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در سه تکرار در آزمایشگاه بانک ژن منابع طبیعی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مورد مطالعه قرار گرفتند. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، شاخص بنیه بذر و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های مربوط به هر عامل مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تفاوت بین گونه ها برای کلیه صفات بجز طول ریشه چه، و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و تفاوت بین تیمارها برای کلیه صفات بجز طول ریشه چه معنی دار بود. اثر متقابل گونه در تیمار نیز برای کلیه صفات بجز طول ریشه چه و شاخص بنیه بذر معنی دار بود. در مقایسه بین گونه ها،A. vegetus و A. lilacinus  به ترتیب بیشترین و کمترین ارزش را برای بیشتر عامل های جوانه زنی داشتند و بقیه گونه ها در حد متوسط گروه بندی شدند. در تمام گونه ها تیمار خراش بهترین تیمار برای جوانه زنی بذرها شناخته شد. عامل های جوانه زنی در تیمار سرمادهی نسبت به شاهد دارای ارزش کمتری بودند و نتیجه گرفته شد که کشت این گونه ها در فصل سرد پاییز و زمستان ممکن است موجب عدم استقرار آنها گردد. همچنین نتایج نشان داد که گونه A. vegetus گونه مناسبی از لحاظ بیشتر عامل ها بوده و برای اصلاح مراتع مناسب می باشد.