مقاله بررسی جهش های ژنتیکی در کدون های ۵۷ و ۵۸ ژن دهیدروفولات ردوکتاز پلاسمودیوم ویواکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۳۷۵ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی جهش های ژنتیکی در کدون های ۵۷ و ۵۸ ژن دهیدروفولات ردوکتاز پلاسمودیوم ویواکس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مودیوم ویواکس
مقاله سولفادوکسین
مقاله پریمتامین
مقاله دهیدرومولات ردوکتاز
مقاله مقاومت دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زمان جلال
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسپوتین عادل
جناب آقای / سرکار خانم: جدی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از سولفادوکسین و پیریمتامین (SP) برای درمان مالاریا ویواکس به دلیل حساسیت این انگل به داروی کلروکین در بسیاری از مناطق مالاریاخیز رایج نیست، اما ایزوله های پلاسمودیوم ویواکس (P. vivax) به دلیل عفونتهای مختلط با پلاسمودیوم فالسیپاروم در مواجه با SP قرار گرفته اند و این امر باعث ظهور جهش هایی در ژن پلاسمودیوم ویواکس دی هیدرو فولات ردوکتاز (Pvdhfr) شده است. همانطور که پلاسمودیوم ویواکس، شایع ترین گونه از انگل مالاریا انسانی در ایران است، پایش مقاومت دارویی انگل در مقابل این دارو امری ضروری خواهد بود.
روش کار: در این مطالعه، ۵۰ نمونه خون از بیماران علامت دار از چهار منطقه جغرافیایی مجزا، از جنوب شرق ایران جمع آوری شدند. جهش های نقطه ای در کدون های ۵۷ و ۵۸ ژن Pvdhfr با روش PCR-RFLP تشخیص داده شدند.
نتایج: در موقعیت کدون ۵۸R ژنPvdhfr ، ۱۲% از نمونه ها دارای جهش بودند ولی در موقعیت کدون F57 این ژن جهشی در نمونه ها یافت نشد و در همه نمونه های مورد آنالیز، جهش در کدونهای ۵۷ و ۵۸ به صورت توام مشاهده نشد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که انگل پلاسمودیوم ویواکس در ایران تحت فشار ناشی ازSP قرار گرفته است و سطح حساسیت انگل بهSP در حال کاهش است که این امر می تواند باعث ظهور جهش های موثر در افزایش مقاومت دارویی شود. بنابراین این واقعیت باید در توسعه برنامه کنترل مالاریا در نظر گرفته شده است.