مقاله بررسی جمعیت ماهیان تالاب هورالعظیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی جمعیت ماهیان تالاب هورالعظیم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب هورالعظیم
مقاله تنوع زیستی
مقاله شرایط فیزیکوشیمیایی
مقاله ماهیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاپهن فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب هورالعظیم یکی از مهم ترین و ارزشمندترین زیستگاه های کشور می باشد. این بررسی با هدف شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان تالاب هورالعظیم در طی سال های ۹۱-۱۳۹۰ انجام و تعداد ۳ ایستگاه مطالعاتی انتخاب و نمونه برداری ماهیان با استفاده از تورگوشگیر ثابت با چشمه های ۱٫۷ تا ۵ سانتی متری انجام گرفت. نتایج نشان داد که در این تالاب تعداد ۱۵ گونه ماهی از ۳ خانواده وجود دارند که خانواده کپور ماهیان Cyprinidae دارای ۱۳ گونه و بیشترین فراوانی ۸۷٫۴ را دارا بود و خانواده کفال ماهیان Mugilidae و خانواده Siluridae با یک گونه حضور داشتند. گونه ماهی حمری Carasobarbus luteus در ایستگاه رفیع و گونه بنی Mesopotamichthys sharpeyi در ایستگاه طبر غالب بوده و در مجموع گونه های حمری، بنی، شلج Aspius varax، بیاح Liza abu و کاراس Carassius auratus به ترتیب با ۲۸٫۷، ۲۴٫۶، ۱۵٫۷، ۱۰٫۸ و ۹٫۹ درصد بیشترین فراوانی را در طی مطالعه داشتند. میانگین دمای آب، شوری و pH در کل تالاب به ترتیب ۲۰٫۷۲ سانتی گراد، ۲٫۰۷ قسمت در هزار و ۷٫۸۲ بود. در پژوهش حاضر حداکثر تنوع گونه در ایستگاه رفیع ۱٫۹۳ و کمترین تنوع در ایستگاه طبر ۱٫۶۳ به دست آمد.