مقاله بررسی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درونداد اطلاعات
مقاله پردازش اطلاعات
مقاله برونداد اطلاعات
مقاله جریان اطلاعات
مقاله مراکز تحقیقاتی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده وایقان علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: حریری نجلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه پژوهشگران، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است.
روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل: ۷ مرکز تحقیقاتی وابسته به «دانشگاه آزاد اسلامی» بودT که در هر مرکز معاونین پژوهشی، مدیران گروه های علمی، مدیران کتابخانه ها و اعضای هیات علمی پژوهشکده های وابسته به مراکز مذکور، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و تعداد ۲۵ پرسشنامه ارسال و تعداد ۲۴ پرسشنامه (۹۶ درصد) تکمیل شد.
یافته ها: در مرحله درونداد (گردآوری و استفاده از اطلاعات)، قالب های الکترونیکی بیشتر از قالب های چاپی، در مرحله پردازش (تولید و ذخیره اطلاعات)، قالب های چاپی بیشتر از قالب های الکترونیکی و در مرحله برونداد (اشاعه اطلاعات)، قالب های چاپی بیشتر از قالب های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین پژوهشگران از منابع الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی استفاده می کنند. ولی، در مرحله تولید و اشاعه این وضعیت بر عکس بوده و قالب چاپی بیشتر از الکترونیکی مورد تاکید پژوهشگران است.
نتیجه گیری: تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون آنوا نشان می دهد در استفاده از انواع مختلف قالب ها در هر سه مرحله درونداد، پردازش و برونداد اطلاعات در اکثر گزاره ها معنی دار نبوده و اختلاف کمی وجود دارد. وضعیت کلی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی حاکی از وضعیت قابل قبول در مرحله درونداد و ضعیف در مرحله پردازش دارد.