مقاله بررسی جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از پوست کربنه شده درخت سنجد و اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از پوست کربنه شده درخت سنجد و اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنل
مقاله زائدات کشاورزی
مقاله نانو ذرات
مقاله تصفیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: دری حدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فنل و مشتقاتش در فاضلاب های صنایع مختلفی از قبیل پالایشگاه های نفت، کوره های زغال سنگ، کک سازی ها، کارخانه های پتروشیمی و صنایع تولید رزین و پلاستیک حضور دارند. این ماده برای انسان و محیط زیست بسیار سمی می باشد. یکی از روش های حذف فنل از محلول های آبی استفاده از فر آیند جذب می باشد. امروزه یکی از جاذب های مورد توجه خاص زائدات کشاورزی می باشند، بنابراین هدف از این تحقیق استفاده از کربن پوست درخت سنجد (CSB) و همچنین کربن اصلاح شده آن با نانو ذرات اکسید روی (ZnO/CSB) به دلیل فراوانی این ماده زائد در منطقه بوده است.
روش کار: این مطالعه نوعی مطالعه بنیادی کاربردی است که به صورت ناپیوسته انجام شد. در این مطالعه جاذب در دمای ۵۰۰ درجه به ۲ مدت ساعت کربنه شد و برای اصلاح آن با نانوذرات اکسید روی از روش غوطه وری استفاده گردید. جهت تهیه غلظت های مورد نیاز از حل کردن فنل کریستالی در آب مقطر استفاده شد. آزمایشات در ارلن های به حجم ۱۰۰ سی سی بر روی شیکر انجام شد و اثر متغیرهای مختلف pH، زمان واکنش، دوز جاذب، غلظت فنل اولیه و سرعت اختلاط مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری فنل به روش اسپکتروفتومتری ۴-آمینو آنتی پیرین بر اساس روش های ارایه شده در کتاب روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Excel صورت گرفت.
یافته ها: pH بهینه جذب برای هر دو جاذب ۲ به دست آمد و بهترین شرایط برای هر دو جاذب در غلظت ۵۰ میلی گرم بر لیتر با دوز ۱ گرم بر لیتر جاذب و سرعت اختلاط ۲۰۰ دور بر دقیقه به دست آمد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی جاذب، سبب افزایش ظرفیت جذب گردیده است.