مقاله بررسی جایگاه مهارت های شخصیتی و نقش آن در انتخاب خلاق دستیاران جراح دامپزشک در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی جایگاه مهارت های شخصیتی و نقش آن در انتخاب خلاق دستیاران جراح دامپزشک در ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های شخصیتی
مقاله انتخاب خلاق
مقاله دستیار جراح دامپزشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرجانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: امروزه برای ارزیابی و گزینش منطقی رزیدنت های جراح دامپزشک در دنیا از معیارهای گوناگونی استفاده می شود که شاخص های شخصیتی یکی از این مولفه های اثرگذار می باشند.
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه مهارت های شخصیتی در انتخاب دستیاران جراح دامپزشک در ایران می باشد.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. گروه نمونه شامل ۱۵۰ نفر از اساتید، دانشجویان، تکنسین ها و جراحان دامپزشکی در بیمارستان ها و دانشگاه های دامپزشکی، مطب ها و کلینیک های تخصصی در استان تهران می باشند که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه هایی محقق ساخت بودند که روایی آنها توسط متخصصین جراح و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۸) تایید شدند. تحلیل داده ها با آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون نسبت و آزمون فریدمن انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از میان ۱۸ شاخص مهارت های شخصیتی، شاخص «صبر و حوصله» و «دقت عمل و جزء نگری» مهمترین شاخص های اثرگذار در انتخاب رزیدنت جراح دامپزشک و «پیروی جراح از الگوهای سنتی و مدرن» کمترین تاثیر را داشته است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش می توانند در سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام آموزشی کشور در سنجش و انتخاب رزیدنت های جراح دامپزشک در کشور مورد استفاده قرار گیرند.