مقاله بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنایع فرهنگی خلاق
مقاله ارتقای سرمایه فرهنگی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرنیا رزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی امیری سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: صنایع فرهنگی خلاق با تولید مخاطبین جدید ارزشی و بهره گیری از دانش و تکنولوژی و به صورت کاملا هدفمند در راستای تولید محصولات و خدمات فرهنگی موثر بوده و می توانند ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه را سبب گردند.
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه و رابطه میان شاخص های صنایع فرهنگی خلاق با ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران می باشد.
روش:گروه نمونه شامل ۳۵۰ نفر از مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی در سازمان و معاونت های فرهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی در ۳۱ استان کشور بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه هایی بودند که روایی محتوایی و ظاهری آنها توسط صاحب نظران فرهنگی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۸) تایید شده اند. تحلیل داده ها با روش تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد صنایع فرهنگی خلاق می تواند ۵۵% درصد از تغییرات ارتقای سرمایه فرهنگی را در وضعیت موجود و ۱۸% درصد از تغییرات این متغیر وابسته را در شرایط مطلوب تبیین و پیش بینی نماید. همچنین، بین صنایع فرهنگی خلاق و ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و شاخص های صنایع فرهنگی خلاق به درستی می توانند ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران را به ویژه در شرایط موجود پیش بینی نمایند. یافته های این پژوهش می توانند راه گشای برنامه ریزان، در راستای تحقق سیاست گذاری های ارتقای فرهنگی در کشور قرار گیرند.