مقاله بررسی جامعه شناسی گیاهی و تفکیک جوامع رستنی منطقه اینچه برون در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناسی گیاهی و تفکیک جوامع رستنی منطقه اینچه برون در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینچه برون
مقاله براون بلانکه
مقاله پوشش گیاهی
مقاله جامعه شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکیب فلورستیکی واقعی یک جامعه گیاهی به عنوان نتیجه تاثیر عوامل محیطی روی گیاهان و واکنش گیاهان در انطباق با توان بالقوه اکولوژیکی آنها می باشد. در این تحقیق، پوشش گیاهی منطقه اینچه برون به روش براون- بلانکه مورد مطالعه قرار گرفت. منطقه اینچه برون در ۴۰ کیلومتری شمال گرگان در عرض جغرافیایی ۳۷o14’۴” و طول جغرافیایی ۵۴o29’۸” و ارتفاع ۱۰ متر از سطح دریا واقع شده است. از میان ۶۸ قطعه نمونه برداشت شده تعداد ۴ قطعه نمونه به دلیل تشابه با سایر قطعه ها نمونه حذف شد و تجزیه و تحلیل روی ۶۴ قطعه نمونه باقی مانده و ۲۷ گونه موجود در آنها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده های جامعه شناسی گیاهی به روش تجزیه و تحلیل ارتباط های عاملی (AFC) و رده بندی سلسله مراتب بالا رونده (CAH) برداشت شد و در مجموع ۱۱ جامعه گیاهی تشخیص داده شدکه این جوامع به شرح زیر می باشند.