مقاله بررسی جامعه شناسی گیاهی مراتع ییلاقی بنه آبادگوغر بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناسی گیاهی مراتع ییلاقی بنه آبادگوغر بافت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براون- بلانکه
مقاله روش گونو
مقاله گروه های اکولوژیک – تحلیل دو طرفه گونه های شاخص (TWINSPAN)
مقاله تحلیل تطبیقی متعارف (CCA)
مقاله مراتع ییلاقی بنه آباد گوغر بافت کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی ابراهیمی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جابری انصاری شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، مراتع ییلاقی بنه آباد گوغر بافت کرمان به منظور تفکیک و شناسایی جوامع گیاهی منطقه و شناخت موثرترین عامل از بین عوامل محیطی مورد مطالعه فیتوسوسیولوژیک قرار گرفت. نمونه برداری مطابق مکتب براون-بلانکه به روش انتخابی با تعداد ۵۶ قطعه نمونه (پلات) درنظر گرفته و سطح قطعات نمونه با استفاده از روش سطح حداقل تعیین شد. در منطقه مورد مطالعه تعداد ۴۸ گونه متعلق به ۴۰ جنس و ۲۲ خانواده شناسایی گردید. پوشش گیاهی و عوامل محیطی شامل فیزیوگرافی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر اساس مکتب جامعه شناسی براون – بلانکه (به روش گونو)، تحلیل دو طرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) و تحلیل تطبیقی متعارف (CCA) بررسی شد. بر اساس مکتب روش گونو، ۴ جامعه گیاهی تعیین گردید شامل جوامع: