مقاله بررسی جامعه شناختی میزان شهرگرایی و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه: شهر ساری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی میزان شهرگرایی و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه: شهر ساری)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرگرایی
مقاله ازخودبیگانگی
مقاله فردگرایی
مقاله عقلانیت
مقاله رویکردجبرگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی فیروزجاه علی
جناب آقای / سرکار خانم: اصحابی سیده اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: کبیری نسب حکیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرگرایی برخلاف شهرنشینی یک فرآیند رشد شهری نیست بلکه مرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب می شود. هدف مقاله حاضر این است که با توجه به روند افزایش شهرنشینی،شهرنشینان تا چه حد شهرگرا هستندو میزان شهرگرایی آنها ازچه عواملی تاثیرمی پذیرد. بر اساس عوامل موثربر شیوه زندگی شهری از دیدگاه ترکیب گرایی و خرده فرهنگی، ده فرضیه مبتنی برمتغیرهای مستقل سن، جنسیت، تحصیلات،وضعیت تاهل،وضعیت اشتغال،درآمد،سابقه زندگی در شهر، منشا شهری یا روستایی، نوع محله و تعدادفرزندان در رابطه با میزان شهرگرایی شهرنشینان تدوی نشد.
برای بررسی تجربی فرضیات تحقیق از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه استفاده شدهاست. جامعه آماری این تحقیق افراد ۳۰ تا ۶۵ ساله شهرنشی شهر ساری و حجم نمونه ۳۴۰ نفربوده که نمونه هابه روش طبقه ای تصادفی ساده انتخاب شده اند. در سطح تحلیل تبیینی،از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون من وایتنی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهدمیزان شهرگرایی شهرنشین انساری درسطح بالایی قرارداردو تعدادکمی از افراداز نظر میزان شهرگرایی در حالت متوسطی قرار دارند. نتایج مربوط به آزمون فرضیات حاکی ازآن است که، نه متغیر مذکور با شهرگرایی رابطه ب معناداری دارد و نه متغیر درآمدبا متغیرشهرگرایی.می توان گفت میزان بالای شهرگرایی افرادقابل تبیین در رویکردجبرگرایی استو شیوه زندگی مردم شهر ساری حاصل جبر محیط شهری می باشد.