مقاله بررسی جامعه شناختی مقایسه مدیریت بدن بین زنان و مردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی مقایسه مدیریت بدن بین زنان و مردان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارهای اجتماعی
مقاله اعتماد به نفس
مقاله عوامل ذهنی
مقاله رسانه
مقاله مدیریت بدن میان زنان و مردان در شهر شیراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفیری خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمیرزایی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی ایگدر حکیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش مطالعه بررسی جامعه شناختی مقایسه مدیریت بدن بین زنان و مردان در شهر شیراز است.
مطالعه موردی این پژوهش باشگاه های ورزشی، مراکز خرید و خانوارهای شهر شیراز در سال (۲۰۱۲) است. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بوده با استفاده از رابطه آماری کوکران  380نفر در گروه سنی ۲۰-۴۰ ساله از مناطق ۱، ۵ و ۶ انتخاب شدند و بمنظور آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، کندال، رگرسیون چند متغیره بهره جسته ایم. نتایج نشان دادند که میان دو جنس و مدیریت بدن تفاوت معنی داری وجود دارد و بین اعتماد به نفس و توجه به عوامل ذهنی و مدیریت بدن بین زنان و مردان رابطه معنی داری وجود دارد، هم چنین بین دومتغیر فشارهای اجتماعی و مدیریت بدن بین زنان و مردان رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عمده سنجه های متغیرهای مستقل (عوامل فردی، فشارهای اجتماعی) مورد بررسی بر روی متغیر وابسته (مدیریت بدن) تاثیر گذار بوده اند.