مقاله بررسی جامعه شناختی عوامل موثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران نوجوان (مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی عوامل موثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران نوجوان (مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگی نسبت به فرزندان
مقاله انزوای اجتماعی
مقاله حمایت عاطفی ادراک شده
مقاله پایگاه اجتماعی- اقتصادی
مقاله جمعیت خانوار
مقاله دختران نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی دوست محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت حلیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش باهدف بررسی جامعه شناختی عوامل موثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران نوجوان در شهر اهواز اجرا گردیده است. و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر نوجوان مقطع دبیرستان شهر اهواز و والدین آنها بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۳۸۴ نفر آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از چهار پرسشنامه «کودک آزاری و ضربه (CTQ) برنستاین (۱۹۹۵)، مقیاس پایگاه اجتماعی اقتصادی والدین (SES)دانکن، انزوای اجتماعی راسل (UCLA)1976، مقیاس حمایت عاطفی ادراک شده ( (MSPSSزیمت و همکاران (۱۹۹۸) به عنوان ابزار سنجش استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری، انحراف استاندارد، آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش بین متغیرهای «انزوای اجتماعی، حمایت اجتماعی عاطفی ادراک شده، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و جمعیت خانوار» با خشونت خانگی والدین نسبت به دختران نوجوان رابطه معناداری وجود دارد. و نتایج بدست آمده از رگرسیون چند گانه نیز نشان دادند که متغیر انزوای اجتماعی بیش ترین تاثیر را نسبت به متغیرهای دیگر پژوهش، برای پیش بینی بالای متغیر وابسته داشته است. با توجه به یافته های موجود تحقیق حاضر، این مساله نیازمند توجه هر چه بیشتر خانواده ها و مسولان جهت پیشگیری، کنترل و کاهش تبعات منفی آن را در سطح خانواده و جامعه نشان می دهد.