مقاله بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس (مطالعه موردی دبیرستان های شهرستان خرم آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس (مطالعه موردی دبیرستان های شهرستان خرم آباد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وندالیسم
مقاله بی هنجاری
مقاله مدارس
مقاله خانواده
مقاله دوستان بزهکار
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ندری ساجده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس در سال تحصیلی ۹۱- ۱۳۹۰ انجام شده است، چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظریات: ارتباط نسبی ساترلند، نظریه کلوواردواوهلین، آنومی مرتن، پیوند اجتماعی هیرشی و ساختار خانواده گود می باشد. با کاربرد روش پیمایشی و کتابخانه ای و با استفاده از تکنیک پرسش نامه و فیش برداری از بین این جامعه، ۳۷۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای می باشد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند در قسمت تحلیل آماری از «آزمون کندال» tow-b و tan-c، گاما و ضریب توافق c» استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین همه متغییرهای مستقل: وضعیت اقتصادی، پایین بودن سطح تحصیلات والدین، جدایی والدین، خشونت در خانواده، سابقه مجرمیت والدین، معاشرت با دوستان بزهکار، تبعیض، عدم رعایت قوانین، عدم شرکت در فعالیت ها، عدم احساس تعلق و فقر فرهنگی بغیر از متغیر «نداشتن برنامه برای اوقات فراغت» با گرایش دانش آموزان به وندالیسم رابطه معنی داری وجود دارد.