مقاله بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دبیران متوسطه شهر خرم آباد، ۱۳۹۲) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۶۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دبیران متوسطه شهر خرم آباد، ۱۳۹۲)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت سیاسی
مقاله رسانه های جمعی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتضد راد آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار می رود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد دبیران هستند. مشارکت سیاسی دبیران به عنوان پیشگامان عرصه فرهنگ و آموزش و تربیت کشور و به عنوان یکی از بزرگترین گروه جمعیتی کشور و تربیت کننده مسوولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی فعلی و آینده جامعه دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا از منظر جامعه شناختی، به بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی دبیران متوسطه شهرستان خرم آباد بپردازد. جامعه آماری این پژوهش دبیران متوسطه دبیرستان های شهر خرم آباد می باشد و ۳۱۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همبستگی معناداری بین متغیرهای مستقل (رسانه های جمعی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، جنسیت) با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) وجود دارد.