مقاله بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و سلا مت روانی در زوجین شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و سلا مت روانی در زوجین شهر کرمان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله منزلت فرد در روابط قدرت خانواده
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله همسران
مقاله رضایت از زندگی زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معیدفر سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و سلامت روان میان زوجین شهر کرمان است. روش تحقیق پیمایشی بوده و از طریق پرسشنامه خود اجرا انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، همسران ۴۵-۱۸ ساله است که تعداد ۳۸۲ نفر از این جمعیت به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین سلامت روانی و متغیرهای سرمایه درون گروهی، برون گروهی و نهادی شناختی، منزلت فرد در روابط قدرت خانواده، رضایت زناشویی، احساس رضایت از زندگی، سن ازدواج فرد و همسرش، درآمد فرد و درآمد همسرش رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین سلامت روانی زنان و مردان تفاوت معنی داری مشاهده می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که از میان ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی و متغیرهای زمینه ای چهار متغیر سرمایه درون گروهی شناختی، برون گروهی شناختی، رضایت از زندگی زناشویی و منزلت فرد در روابط قدرت خانواده مهمترین تبیین کننده های سلامت روانی همسران هستند.