مقاله بررسی جامعه شناختی احساس امنیت زنان در شهر آمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی احساس امنیت زنان در شهر آمل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنیت
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله مشارکت همگانی
مقاله بوم شناسی اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شارع پور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی سیده زینب
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی بشلی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نقش و اهمیت امنیت در پیشرفت هر جامعه ﺍﻯ تا بدان حد است که آن را بستر هر گونه توسعه ﺍﻯ ﻣﻰ دانند. خصوصا در جوامع در حال توسعه که با انواع بحران ها و چالش های مستمر ناشی از عقب ماندگی و ﺑﻰ ثباتی و ساختارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و… مواجه ﻣﻰ باشند، امنیت نقش مهمی در توسعه ایفا ﻣﻰ کند. مهمتر از امنیت، احساس امنیت است. احساس امنیت به همان اندازه مهم است که امنیت در آن جامعه. در واقع احساس امنیت تلفیقی از عوامل فردی، روانی و اجتماعی تلقی ﻣﻰ شود. امنیت بعد عینی مساله و احساس امنیت بعد ذهنی تلقی ﻣﻰ شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی احساس امنیت زنان در شهر آمل و عوامل اجتماعی مرتبط با آن است. بنابرابن روش تحقیق، توصیفی- تبیینی مورد استفاده قرار گرفت و از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین ویژگی های فردی (سن، تحصیلات، درآمد، طبقه و وضعیت تاهل) با احساس امنیت رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه بین احساس امنیت و محل سکونت، رابطه ایجاد امنیت توسط ارگان های دولتی و احساس امنیت و رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت، مستقیم و معنادار به دست آمد. بدین ترتیب رابطه بین احساس امنیت و ویژگی های فردی رد و رابطه بین احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در سطح میانی و کلان با حداکثر اطمینان پذیرفته شده است.