مقاله بررسی تکرارپذیری استفاده از سونوگرافی برای ارزیابی ضخامت عضلات دیواره شکم در زنان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۵۴ تا ۱۰۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تکرارپذیری استفاده از سونوگرافی برای ارزیابی ضخامت عضلات دیواره شکم در زنان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکرارپذیری
مقاله عضلات شکم
مقاله سونوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوفاضلی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عرب امیرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی عنایت
جناب آقای / سرکار خانم: مصلی نژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سیروس مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمردرد از شایع ترین اختلالات سیستم عضلانی – اسکلتی می باشد که به طور تقریبی ۸۰ درصد افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار آن را تجربه کرده اند. با توجه به نقش عضلات شکم در ثبات کمری – لگنی، بررسی ضخامت و عملکرد این عضلات نیازمند ابزاری با تکرارپذیری بالا است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین تکرارپذیری سونوگرافی در ارزیابی ضخامت عضلات دیواره شکم در زنان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
مواد و روش ها: مطالعه متدولوژیک حاضر روی ۱۰ نفر، ۵ زن سالم و ۵ زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی انجام گرفت. ضخامت عضلات دیواره شکم با استفاده از دستگاه سونوگرافی و اندازه گیری ها دو بار در یک روز با فاصله زمانی ۲ ساعت و بار سوم با فاصله ۵ روز از اندازه گیری روز اول انجام و ثبت شدند. آزمون ضریب همبستگی (Intraclass correlation coefficient یاICC ) برای تکرارپذیری نسبی و آزمون خطای معیار اندازه گیری برای بیان تکرارپذیری مطلق استفاده گردید.
یافته ها: یافته های حاصل برای آزمون تکرارپذیری نسبی در همه تست ها به جز عضله مایل داخلی راست و عضله عرضی سمت چپ عالی بود و در افراد مبتلا به کمردرد در دامنه متوسط تا خوب بود. همه تست ها دارای تکرارپذیری مطلق بودند.
نتیجه گیری: روش سونوگرافی به عنوان یک روش تکرارپذیر جهت بررسی ضخامت عضلات دیواره شکم می تواند استفاده شود.