مقاله بررسی تولید آراشیدونیک اسید توسط alpina Mortierella در تخمیر حالت جامد با استفاده از تفاله خرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تولید آراشیدونیک اسید توسط alpina Mortierella در تخمیر حالت جامد با استفاده از تفاله خرما
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آراشیدونیک اسید
مقاله تخمیر حالت جامد
مقاله تفاله خرما
مقاله Mortierella alpina

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سیده زینب
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوپور هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی دارانی کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: باخدا حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آراشیدونیک اسید از اسیدهای چرب ضروری چند غیر اشباع می باشد که نقش مهمی در سلامت انسان ایفا می کند. گونه هایی از قارچ جنس Mortierella قادر به تولید گستره ی وسیعی از اسیدهای چرب چند غیراشباع به ویژه آراشیدونیک اسید بوده و تحقیقات نشان داده اند عوامل متعددی بر تولید آنها موثر می باشند. امروزه تولید میکروبی آراشیدونیک اسید توسط قارچM. alpina با بکارگیری تخمیر حالت جامد مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: تولید آراشیدونیک اسید توسط کشت جدایه Mortierella alpina CBS 528.72 بر تفاله خرما در تخمیر حالت جامد با استفاده از طرح پلاکت برمن انجام گرفت. به منظور تامین منبع نیتروژن، کنجاله سویا اضافه شد. تاثیر یازده متغیر شامل اندازه ذرات، میزان رطوبت، pH اولیه، نسبت کربن به نیتروژن سوبسترا، مکمل های روغن بزرک و سویا، سن تلقیح، دما و مدت زمان گرمخانه-گذاری، مدت زمان پیش تیمار حرارتی و مکمل نیتروژن بر میزان تولید آراشیدونیک اسید در دو سطح بررسی گردید.
یافته ها: در محدوده مورد بررسی متغیرها در این تحقیق، رطوبت اولیه % ۷۵-۷۰ سوبسترا، افزودن (w.w-1)%10 روغن بزرک، اندازه ۱٫۲-۱٫۷ میلی متر ذرات سوبسترا، افزودن %۴(w.w-1) مکمل نیتروژن و سن تلقیح ۹۶ ساعت در افزایش تولید آراشیدونیک اسید تاثیر معنی دار داشتند. بیشترین مقدار آراشیدونیک اسید تولید شده در این تحقیق، ۴٫۶۶ میلی گرم در گرم سوبسترای تخمیر شده خشک بود.
نتیجه گیری: با اصلاح تفاله خرما توسط عوامل ذکر شده، می توان به تولید روغن تک یاخته حاوی بیشترین مقدار آراشیدونیک اسید توسط قارچ M.alpain دست یافت.