مقاله بررسی توصیف و همبستگی رفتارهای شهروندی سازمانی با عدالت رویه ای ادراک شده در پرستاران شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی توصیف و همبستگی رفتارهای شهروندی سازمانی با عدالت رویه ای ادراک شده در پرستاران شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله عدالت رویه ای
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: تقی نژاد فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر فرشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رفتارهای شهروندی سازمانی یکی از عوامل مطرح در بهره وری، کارایی و اثربخشی سازمان است که شناخت عوامل مرتبط و زمینه ساز آن در پرستاران می تواند در نهایت موجب ارتقا کیفیت مراقبت از بیماران گردد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – همبستگی است که در آن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، ۴۰۰ پرسشنامه در بین پرستاران شاغل در ۱۵ بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع و در نهایت ۳۷۳ پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های مقایسه میانگین و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: عدالت رویه ای همبستگی مستقیم و معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی داشت (P<0.05، r= 0.135). میانگین کلی نمره رفتار شهروندی سازمانی در پرستاران مورد مطالعه ۳٫۸۱±۰٫۴ و در سطح «نسبتا مطلوب» و میانگین عدالت رویه ای ادراک شده پایین تر از میانگین و «نسبتا نامطلوب» ارزیابی گردید. درک از انصاف سازمانی در پرستاران مرد به طور معنی داری بیش از زنان بود (p<0.05).
نتیجه گیری: لازم است مسوولان بیمارستانی با بازنگری در شیوه گزینش و انتصاب سرپرستاران، سوپروایزرها و مترون ها و نیز دادن آموزش های ضمن خدمت مدیریتی لازم، زمینه افزایش درک پرستاران از وجود انصاف سازمانی را فراهم و از این راه به تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی پرستاران کمک نمایند.