مقاله بررسی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و علف هرز تاج خروس خودرو تحت تاثیر کود نیتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و علف هرز تاج خروس خودرو تحت تاثیر کود نیتروژن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد دانه
مقاله کود نیتروژن
مقاله علف هرز
مقاله لوبیا
مقاله وزن خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرهاشمی اقدم رفعت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: تدین محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کنترل علف های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه آزاد شیراز واقع در صدرا انجام گرفت. فاکتور اول شامل چهار رقم لوبیا (ناز، گلی، شازند و دی ۸۰۱ جی) و فاکتور دوم شامل چهار سطح کود نیتروژن (۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار) به صورت اوره ۴۶ درصد بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر فاکتور ارقام لوبیا بر صفات تعداد غلاف، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار و برای صفت طول غلاف معنی دار نبود. اثر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن نیز برای تمام صفات در سطح یک درصد معنی دار بود. اثرات متقابل نیز برای تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. نتایج نشان داد که واکنش ارقام مختلف لوبیا به سطوح مختلف کود نیتروژن متفاوت بود. رقم ناز به سطح کود ۴۰ کیلوگرم در هکتار واکنش مثبتی نشان داد و بیشترین عملکرد دانه در سطح ۴۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و این در حالی بود که در رقم گلی و شازند در سطح کودی ۸۰ کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین مقدار عملکرد بود. رقم D801G در سطح کودی ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین عملکرد دانه در متر مربع بود. کمترین میزان وزن خشک علف های هرز مربوط به دو رقم شازند و D801G و بیشترین وزن خشک علف های هرز مربوط به دو رقم گلی و ناز بود. در کل نتایج نشان داد که واکنش ارقام لوبیا به سطوح کود متفاوت می باشد و در حضور علف های هرز، باید با توجه به ظرفیت رقم نسبت به کود نیتروژن، مدیریت کود در نظر گرفته شود.