مقاله بررسی توان تولید موجودات کفزی جهت آبزی پروری در دریاچه گلابر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی توان تولید موجودات کفزی جهت آبزی پروری در دریاچه گلابر زنجان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان زنجان
مقاله سدگلابر
مقاله موجودات کفزی
مقاله توان تولید
مقاله ضریب P/B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاد اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سد مخزنی گلابر واقع در استان زنجان با مشخصات جغرافیایی طول شرقی ۴۸ درجه و ۱۹ دقیقه و عرض شمالی ۳۶ درجه و ۱۹ دقیقه قرار دارد. بهره گیری از منابع آبی به منظورافزایش تولید و مصرف ماهی و استفاده از آن ها در توسعه آبزی پروری مدنظر تمام کشورها بوده و مطالعه اکولوژیک و بیولوژیک این دریاچه ها نقش مهمی در مدیریت شیلاتی آن ها به عهده دارد. بررسی کفزیان در سال ۸۹-۱۳۸۸ به مدت یک سال و در ۴ ایستگاه انجام گرفت. نتایج بررسی ها حضور غالب دوگروه Chironomidae و Tubificidae را در نمونه های بسترزی نشان داد. میانگین بیوماس کلی کفزیان دریاچه ۱٫۴۴±۰٫۹۷ گرم در مترمربع بوده است. بیش ترین فراوانی شیرونومیده و توبیفیسیده به ترتیب ۹۱۰٫۴۲ و ۷۷۰٫۸۳ عدد در مترمربع بوده است. در این بررسی با استفاده از روابطی که شرایط اقلیمی همچون درجه حرارت را در نظر داشته ضریب P/B حدود ۲۱٫۵ محاسبه گردید، که پتانسیل طبیعی دریاچه با توجه به این ضریب، توان تولید ۱۵٫۵ کیلوگرم در هکتار ماهی کفزی خوار را در یک سال نتیجه خواهد داد. این میزان بسیار فراتر از مقدار ۴ ضریب P/B می باشد که برای مناطق معتدله در نظر گرفته می شود که تولیدی معادل ۲٫۹ کیلوگرم در هکتار را دربر خواهد داشت. باتوجه به نتایج حاصله و مقایسه آن با شرایط اقلیمی منطقه، همچنین با در نظر گرفتن خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب، رشد و تولید ماهیان گرم آبی در دریاچه گلابر در مدت زمانی کوتاه از سال (نیمه دوم فروردین تا اواسط مهرماه) بهینه می باشد.