مقاله بررسی توانمندی جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی جسمی بعد از پیوند مغز استخوان آلوژن در بیماران مبتلا به لوکمی حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی توانمندی جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی جسمی بعد از پیوند مغز استخوان آلوژن در بیماران مبتلا به لوکمی حاد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گیری زندگی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله حمایت اجتماعی ادراک شده
مقاله بهزیستی جسمی
مقاله لوکمی حاد و پیوند مغز استخوان آلوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر شیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، مطالعه توانمندی جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی جسمی بیماران مبتلا به لوکمی حاد بعد از پیوند مغز استخوان آلوژن است. مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به لوکمی حاد کاندید پیوند مغز استخوان آلوژن است. بدین منظور ۵۸ فرد مبتلا به لوکمی حاد (شامل ۳۸ نفر مرد و ۲۰ نفر زن) سنین بین ۴۵-۱۸ طی مدت ۱۳ ماه به روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند و مورد کاربندی قرار گرفتند. داده ها به وسیله آمارتوصیفی، تحلیل یک و چند متغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۶) تجزیه و تحلیل شدند. سپس افراد نمونه قبل از پیوند، از نظر عوامل روان اجتماعی ارزیابی شدند و یک، دو و سه ماه بعد از پیوند نیز از نظر بهزیستی جسمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده توانایی پیش بینی بهزیستی جسمی بعد از پیوند آلوژن را دارند، درحالی که جهت گیری زندگی قادر به پیش بینی هیچ یک از متغیرهای بهزیستی جسمی نبود. در کل به نظر می رسد، توجه به عوامل روان اجتماعی قبل از پیوند و در مدت بهبودی به منظور نتیجه بهتر، موثر باشد.