مقاله بررسی توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در آموزش مددجویان و مراجعین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش پرستاری از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در آموزش مددجویان و مراجعین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکنان بهداشتی
مقاله توانمندی آموزشی
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانیان تکتم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ایلدر‌آبادی اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مونقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صابر سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی در آموزش به مددجویان و مراجعین شان می تواند منجر به شناسایی مشکلات آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و همچنین ارتقای سلامت جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی شهری در آموزش به مددجویان و مراجعه کنندگان به این مراکز در شهر مشهد انجام شده است.
روش : در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، ۲۵۰ نفر از کارکنان مراکز بهداشتی شهری شهر مشهد؛ در سال ۱۳۹۲ که در واحدهای واکسیناسیون، مادر و کودک، مامایی، مبارزه با بیماری ها و بهداشت محیط این مراکز مشغول به کار بودند به روش نمونه گیری طبقه ای خوشه ای از نوع احتمالی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش توانمندی آموزشی شامل دو بخش (اطلاعات دموگرافیک و وضعیت توانمندی آموزشی) بود. پس از جمع آوری داده ها، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و تحلیلی (آزمون های همبستگی اسپیرمن، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه) تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری برای سنجش ارتباط میان اطلاعات دموگرافیک و وضعیت توانمندی آموزشی (p<0.05) در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد، توانمندی آموزشی ۱۵۹ (۶۳٫۵%) نفر از کارکنان مراکز بهداشتی در حد خوب و قابل قبول قرار دارد و بین توانمندی آموزشی کارکنان با مشخصات فردی آن ها نظیر سابقه کار، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت استخدامی و میزان رضایتی که کارکنان از شغل خود داشتند، اختلاف معناداری وجود داشت؛ همچنین بین دوره هایی که کارکنان جهت ارتقای سطح علمی خود گذرانده بودند و کارگاه های آموزشی مبنی بر ارتقای مهارت های آموزشی با توانمندی آموزشی آن ها اختلاف معناداری دیده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: اگرچه توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در حد خوب و عالی می باشد اما وضعیت توانمندی در حیطه های مهارت های حین آموزش و توسعه و نحوه عملکرد و مسوولیت حرفه ای رضایت بخش نیست. نتایج مطالعه حاضر داده های مناسب در زمینه توانمندی آموزشی کارکنان را برای مدیران مراکز بهداشتی و درمانی فراهم نموده است. از آنجایی که مدیران و مددجویان نیز می توانند وضعیت توانمندی آموزشی کارکنان را ارزشیابی نمایند پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات جامع، توانمندی آموزشی کارکنان بهداشتی از نظر مدیران و مددجویان نیز مورد بررسی قرار گیرد.