مقاله بررسی توانایی سیانوباکتری Nostoc sp. ISC62 در حذف فلز سنگین نیکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی توانایی سیانوباکتری Nostoc sp. ISC62 در حذف فلز سنگین نیکل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی ساکارید
مقاله جذب زیستی
مقاله هیدروکسید سدیم
مقاله یون نیکل
مقاله Nostoc sp. ISC62

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پور سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دزفولیان مهروز
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی خرمی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخی از فرایندهای صنعتی منجر به رهاسازی فلزات سنگین و ایجاد آلودگی های محیطی می گردد. از جمله این فلزات سنگین می توان از نیکل نام برد که فلزی سمی می باشد. در این مطالعه توانایی سلول های زنده و کشته شده سیانوباکتری Nostoc sp. ISC62 در جذب نیکل نشان داده شد Nostoc sp. ISC62 از مناطق نفت خیز جنوب ایران جدا شده و در محیط BG110 رشد داده شد. این سلول ها در محیط کشت BG110 تغییر یافته حاوی غلظت های متفاوت نیکل (۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلی گرم در لیتر) به صورت NiCl2. 6H2O به مدت ۶۰ دقیقه در دمای ۲۵±۲ درجه سلسیوس و نور مداوم انکوبه گردیدند. در مرحله بعد، کشت ها سانتریفوژ گردید و از مایع رویی برای تعیین غلظت یون Ni2+ بوسیله اسپکترومتری جذب اتمی استفاده شد. فاکتور های اساسی در این بررسی که در میزان جذب موثر بودند شامل pH، غلظت زیست توده، غلظت اولیه فلز، تیمار با NaOH 0.1 M و حضور ترکیب یون ها در محلول بود. علاوه بر این اثر غلظت های مختلف نیکل بر روی مقدار کلروفیل a و محتوای پروتئینی کل سلول مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد این میکروارگانیسم قادر است مقادیر بالا از یون نیکل موجود در محلول را جذب کند. تیمار سلول ها با NaOH سطح جذب را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد. این میکروارگانیسم در pH بهینه ۸±۰٫۲ قادر به جذب مقدار بالایی از نیکل به ازای هر گرم وزن توده زیستی شد و با افزایش غلظت نیکل میزان کلروفیل سلول کاهش یافته و تغییرات قابل توجهی در پروفایل پروتئینی سلول مشاهده شد.