مقاله بررسی توانایی تولید خوشه های دو هم خوانی در کلمات تک هجایی با ساختار CVCC در کودکان ۳ تا ۶ ساله طبیعی فارسی زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی توانایی تولید خوشه های دو هم خوانی در کلمات تک هجایی با ساختار CVCC در کودکان ۳ تا ۶ ساله طبیعی فارسی زبان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلمات تک هجایی
مقاله خوشه دو همخوانی
مقاله فرایند کاهش خوشه
مقاله رشد واجی
مقاله کودکان
مقاله فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیله وند ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: امیری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: هادوی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبخت مهنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: طی رشد گفتار، کاهش خوشه یکی از فرآیندهای واجی معمول در گفتار کودکان است. کودکان توانایی تولید برخی از خوشه ها را از دو سالگی شروع می کنند اما توانایی در تولید انواع خوشه ها تا نه سالگی ادامه می یابد. هدف این مطالعه بررسی توانایی کودکان فارسی زبان در تولید خوشه در کلمات تک هجایی با ساختار CVCC است.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ـ مقایسه ای، 200 کودک طبیعی سه تا شش ساله فارسی زبان از مهدهای کودک شهر تهران برای تولید 19 خوشه حاوی هم خوان های سایشی، سایشی ـ انسدادی، انسدادی، روان و خیشومی در 38 کلمه تک هجایی با ساختار CVCC مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص روایی محتوایی کلمات بالاتر از ۰٫۸۰ و ضریب آلفای کرونباخ برای دو نیمه ۰٫۹۱ بود.
یافته ها: بیش از 75 درصد از کودکان سه ساله توانایی تولید خوشه های/rs/ ،/xm/ ،/xl/  و /bz/ را داشتند. متغیر سن با متغیر امتیاز تولید درست کلمات همبستگی مثبت داشت (p=0.001) و با متغیر تعداد کلمات دارای فرایند کاهش خوشه همبستگی منفی داشت (p=0.001).
نتیجه گیری: کودکان طبیعی سه ساله فارسی زبان در تولید کلمات دارای خوشه دو هم خوانی، ممکن است فرآیند کاهش خوشه به کار ببرند اما این فرایند با افزایش سن کاهش می یابد به طوری که اغلب کودکان شش ساله توانایی تولید خوشه های دو هم خوان را دارا هستند. جایگاه تولید هم خوان ها، بیش از شیوه تولید آنها در تولید درست خوشه دو هم خوانی نقش دارد.