مقاله بررسی توافق بین سه روش غربالگری اختلال روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۷۵ تا ۵۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی توافق بین سه روش غربالگری اختلال روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MMPI
مقاله BSI ،GHQ
مقاله سلامت روان
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: محمد کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی فراهانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از موضوعات مهم در روان شناسی بالینی اندازه گیری و یافتن ابزارهای مستقل است که دارای نتایج یکسان برای ارزیابی یک مشخصه روان شناختی می باشند. از آنجا که پژوهش های اندکی توافق بین این روش ها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده اند، مطالعه حاضر به منظورمقایسه سه روش تشخیص اختلال روانی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال۹۱-۹۰ انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۹۸۳ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ انجام شده است که با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. سه پرسشنامه سنجش سلامت روانی GHQ-28، BSI و MMPI، توسط دانشجویان تکمیل شد و پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میزان شیوع اختلال روانی بر اساس پرسشنامه GHQ-28 برابر ۳۹٫۱ درصد، بر اساس پرسشنامه BSI برابر ۴۴٫۸ درصد، و بر اساس پرسشنامه MMPI، ۴۴ درصد بود. ضریب همبستگی اسپیرمن GHQ-28 با ۰٫۵۸۸ BSI، GHQ-28 با۰٫۴۸۸ MMPI ، و BSI با MMPI برابر ۰٫۵۳۳ محاسبه شد. میزان درصد طبقه بندی درست بین تست های GHQ-28 و BSI برابر ۷۳٫۳ درصد، بین GHQ-28 با MMPI 71.5 درصد و بین BSI باMMPI  69.8 درصد دیده شد. ضریب کاپا، توافق بالایی را بین سه تست نشان داد.
نتیجه گیری: یافته های حاصل با توجه به ضریب همبستگی نسبتا بالای نتایج پرسشنامه ها و عدم تفاوت معنی دار نشان می دهد که سه پرسشنامه مذکور در تشخیص اختلال روانی دانشجویان تقریبا هم سو می باشند.