مقاله بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در زیستگاه های تالابی سواحل بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در زیستگاه های تالابی سواحل بوشهر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه ای
مقاله پرندگان آبزی
مقاله پرندگان کنارآبچر
مقاله سایت بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیعی امید
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی رکسانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در زیستگاه های تالابی سواحل بوشهر (سایت بوشهر) و بر اساس یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۲) لغایت ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) انجام پذیرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش در طول دوره ۱۰ ساله مورد مطالعه، تعداد ۱۱۳۶۰۶ پرنده آبزی مرکب از ۷۸ گونه، ۱۵ تیره و ۶ راسته در سایت بوشهر زمستان گذرانی نموده اند. در این مدت بیشترین تعداد پرندگان زمستان گذران متعلق به گونه کاکایی سر سیاه (Larus ridibundus) با ۵۷۰۸۷ قطعه سرشماری شده بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بین تیره های مهاجر زمستان گذران بزرگترین و کوچکترین آن به ترتیب متعلق به تیره کاکائیان (Laridae) و تیره پلیکانیان (Pelecanidae) با ۵۹٫۹۶ و ۰٫۰۲ درصد فراوانی بوده است. در دوره ۱۰ ساله مورد مطالعه سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۷) با تعداد ۲۸۰۴۳ قطعه پرنده بیشترین و سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) با تعداد ۱۱۱۲ قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده اند. از سویی دیگر از نظر غنای گونه ای سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) با تعداد ۵۶ گونه بیشترین و سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) با تعداد ۲۳ گونه کمترین غنا را شامل شده اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان گذران متعلق به تیره های کنارآبچر با ۸۸٫۳۰ درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره های آبزی با ۱۱٫۷۰ درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان گذران در سایت بوشهر مربوط به سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۶) بوده است (P<0.05).