مقاله بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران تالاب بین المللی ارژن در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران تالاب بین المللی ارژن در استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه ای
مقاله پرندگان آبزی
مقاله پرندگان کنارآبچر
مقاله ارژن
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیعی امید
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در تالاب بین المللی ارژن بر اساس یک دوره آماری ۱۵ساله از سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۸) لغایت ۱۳۹۰ (۲۰۱۲) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در طول دوره ۱۵ ساله مورد مطالعه، تعداد ۳۰۹۶۷۴ پرنده آبزی شامل ۷۱ گونه متعلق به ۱۶ تیره و ۶ راسته در تالاب بین المللی ارژن زمستان گذرانی نموده اند. در این مدت بیشترین تعداد پرنده متعلق به گونه خوتکا (Anas crecca) با ۵۱۲۴۸ قطعه سرشماری شده بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بین تیره های مهاجر زمستان گذران بزرگترین و کوچکترین تیره به ترتیب متعلق به تیره مرغابیان (Anatidae) و تیره لک لکیان (Ciconidae) با ۸۰٫۴۹۶ و ۰٫۰۱۸ درصد فراوانی به ترتیب بوده است. در دوره ۱۵ ساله مورد مطالعه سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۹) با تعداد ۷۷۵۸۰ قطعه پرنده بیشترین و سال۱۳۸۹ (۲۰۱۱) با تعداد ۱۰۰۲ قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده اند. از سویی دیگر از نظر غنای گونه ای سال۱۳۸۲ (۲۰۰۴) با تعداد ۳۸گونه بیشترین و سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) با تعداد ۶ گونه کمترین غنا را شامل شده اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان گذران متعلق به تیره های آبزی با ۸۱٫۰۳ درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره های کنارآبچر با ۱۸٫۹۷ درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان گذران در تالاب بین المللی ارژن مربوط به سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال ۱۳۸۸ (۲۰۱۰) بوده است (P<0.05).