مقاله بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Ae.Umbellulata
مقاله فلوسیتومتری
مقاله کاریوتیپ
مقاله تنوع ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فروزش
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرآقایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهلی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تنوع صفات کاریوتیپی و اندازه ژنوم در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران، ۹۶ نمونه از کلکسیون موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران مورد مطالعه فلوسیتومتری و سیتوژنتیکی قرار گرفتند و پارامتر های کروموزومی در این جمعیت بررسی شدند. بررسی فلوسیتومتری نشان داد که نمونه های مورد مطالعه دیپلویید هستند. مطالعات سیتوژنتیکی، نتایج حاصل از داده های فلوسیتومتری را تایید کرد و تمام گونه های مورد مطالعه دیپلویید، و عدد پایه کروموزومی آنها X=7 بود. مقایسه نتایج فلوسیتومتری و کاریوتیپ نمونه ها، رابطه مستقیم بین محتوای DNA و متوسط طول کروموزومی را تایید کرد. کاریوتیپ نمونه های انتخاب شده دارای کروموزوم هایی متقارن و از نوع متاسانتریک و ساب متاسانتریک بودند و در کاریوتیپ نمونه های بررسی شده تعداد متفاوتی از کروموزوم های ماهواره دار مشاهده شد. ضریب تغییرات نمونه های بررسی شده به طور متوسط ۷٫۷۳ بدست آمد. بنابراین بررسی کاریوتیپی و فلوسیتومتری نشان داد که این گونه در درون جمعیت خود نیز دارای تنوع می باشد. با توجه به پراکندگی وسیع گونه Ae.umbellulata در ایران، و تنوع سیتوژنتیکی در درون گونه نتیجه گرفته شد که این گونه از سابقه تنوع و تکامل زیادی در ایران برخوردار است.