مقاله بررسی تنوع ژنتیک جدایه های قارچ آلترناریا عامل بیماری لکه برگی مرکبات به روش IGS-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیک جدایه های قارچ آلترناریا عامل بیماری لکه برگی مرکبات به روش IGS-RFLP
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتقال
مقاله لیمو
مقاله لیمو شیرین،ITS1
مقاله آلترناریا آلترناتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازمند علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی پور گیلدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه به منظور بررسی تفاوت های درون گونه ای و نژادی از روش RFLP ناحیه IGS استفاده می شود. این مطالعه با هدف شناسایی گونه های بیماری زای آلترناریا عامل تولید لکه برگی مرکبات با استفاده از روش های مورفولوژیک و توالی یابی ناحیه ITS1 در شهرستان ممسنی و نیز بررسی تفاوت های ژنتیکی جدایه های این قارچ بر اساس RFLP ناحیه IGS انجام گردید.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی ۷۰ نمونه برگی گونه ها و ارقام مختلف مرکبات دارای علایم ظاهری مانند لکه قهوه ای و لکه برگی جمع آوری شده از باغات مرکبات شهرستان ممسنی در پاییز سال ۱۳۹۰ انجام شد. نمونه ها بر روی محیط سیب زمینی آگار کشت گردیدند. پس از خالص سازی قارچ به روش تک اسپور، شناسایی گونه ها با استفاده از بررسی خصوصیات مورفولوژیک انجام گرفت. اثبات بیماری زایی جدایه ها با استفاده از اصول کخ روی برگ ها صورت گرفت. تکثیر نواحیITS1  و IGS با استفاده از آغازگرهای اختصاصی انجام پذیرفت. ناحیه ITS1 جدایه ها توالی یابی شدند و ناحیه IGS پس از برش با استفاده از آنزیم های برش دهنده با روش RFLP ارزیابی شد.
یافته ها: تمامی جدایه های مورد بررسی از لحاظ مورفولوژیک و توالی یابی ناحیه ITS1 به عنوان گونه آلترناریا آلترناتا شناسایی شدند. دندروگرام ترسیمی برای الگوهای برشی آنزیم های مورد استفاده، جدایه ها را در ۳ گروه متمایز قرار داد. جدایه هایی که از ارقام پرتقال جمع آوری شده بودند همگی در یک گروه و جدایه های لیمو در یک گروه متمایز دیگر قرار گرفتند. همچنین جدایه لیموشیرین ویکوا در یک گروه کاملا مجزا از سایر جدایه ها قرار گرفت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که به کارگیری الگوهای برش آنزیمی ناحیه IGS می تواند مشکل مربوط به طبقه بندی جدایه های آلترناریا آلترناتا مرکبات بر حسب نوع میزبان را که در حال حاضر مورد بحث بسیار زیادی می باشد تاحدودی حل نماید.