مقاله بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد اجزا عملکرد در ژنوتیپ های جو بدون پوشینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۸ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد اجزا عملکرد در ژنوتیپ های جو بدون پوشینه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله تجزیه کلاستر
مقاله جو بدون پوشینه
مقاله همبستگی ساده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزموده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: داداشی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های جو بدون پوشینه، آزمایشی با تعداد ۲۰ لاین جو بدون پوشینه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر کلیه صفات به جز طول دانه اختلاف معنی داری نشان دادند. بررسی عملکرد دانه لاین ها نشان داد که لاین ۱۵ بیشترین عملکرد را دارا بود، اما با ژنوتیپ های ۱۲ و ۱۳ از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت. ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی در ژنوتیپ های جو بدون پوشینه مشخص نمود که صفات تعداد پنجه کل، تعداد پنجه بارور، تعداد سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، سطح برگ، طول دانه، عرض دانه، حجم دانه و طول ریشک با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری دارند. بر اساس نتایج تجزیه کلاستر به روش وارد و با استفاده از مربع فواصل اقلیدسی ۲۰ ژنوتیپ مورد بررسی در قالب ۳ کلاستر گروه بندی شدند.