مقاله بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیت هایی از گونه برموس تومنتلوس Tomentellus Bromus بر اساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیت هایی از گونه برموس تومنتلوس Tomentellus Bromus بر اساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Bromus Tomentellus
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله الکتروفورز
مقاله پروتئین کل
مقاله عوامل اکولوژیکی
مقاله SDS-PAGE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنگلی خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی شانجانی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظورمطالعه تنوع ژنتیکی میان جمعیت هایی از گونه برموس تومنتلوس Bromus Tomentellus بر اساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی انجام شد. به این منظور الگوی پروتئینی ۸۰ ژنوتیپ از ۸ جمعیت گونه تومنتلوس برای تعیین میزان تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج SDS–PAGE، ۲۴ باند قابل تکثیر، پپتید پروتئینی برای مطالعه تنوع ژنتیکی ثبت گردید. درصد پلی مورفیسم در کل باندها از %۵۲ تا %۱۹ متفاوت بود. همبستگی ماتریکس فاصله های ژنتیکی و جغرافیایی به وسیله آزمون منتل ثابت نشد و ضریب همبستگی بین آنها ازنظر آماری معنی دار نگردید (P=0.0049، R2=0.400) و این نشان دهنده عدم وجود شیب محیطی در گوناگونی پروتئین های کل است. از آنجایی که ایران مرکز تنوع گونه های برموس است چنین تنوع بالایی در ویژگی های مختلف این گیاه دور از انتظار نمی باشد. بنابراین در برنامه های اصلاحی بروموس می بایست تنوع ژنتیکی ارقام به وسیله استفاده از والدین مختلف افزایش یابد. افزایش اساسی ژنتیکی برای اصلاح بروموس می تواند به وسیله کابرد سیستماتیکی ژرم پلاسم که الگوی پروتئینی متفاوتی داشته و ویژگی های کمی بهتری دارند، حاصل شود.