مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ماهی Cyprinus carpio پرورشی در استان خوزستان با استفاده از روش ریزماهواره ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی ماهی Cyprinus carpio پرورشی در استان خوزستان با استفاده از روش ریزماهواره ها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولی پرورشی
مقاله استان خوزستان
مقاله DNA
مقاله ریزماهواره
مقاله تنوع ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کپور معمولی از گونه های اقتصادی است و به عنوان غذای مهمی محسوب می گردد. هم اکنون تکثیر این ماهی با ارزش در ایران از طریق تکثیر مصنوعی صورت می پذیرد که این روش در طولانی مدت می تواند به کاهش تنوع ژنتیکی درون جمعیتی منجر گردد. این تحقیق با هدف بررسی ساختار ژنتیکی ماهی کپور پرورشی در استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره انجام گرفت.
مواد و روش ها: تعداد ۳۰ کپور معمولی در اردیبهشت ۱۳۹۰ از یک مزرعه پرورشی ماهی در استان خوزستان و مرکز تکثیر ماهیان گرمابی شهید ملکی جمع آوری گردید. استخراج DNA از بافت باله دمی به روش فنل – کلروفرم – ایزوآمیل الکل انجام شد. پس از بررسی کمیت و کیفیت DNA با استفاده از اسپکتروفتومتر و ژل آگارز، واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از ۴ نشانگر ریزماهواره انجام گرفت.
یافته ها: دامنه Ho و He در بین جمعیت ها به ترتیب ۱-۰ و ۰٫۸۲۵-۰ بود. بیشترین تعداد آلل واقعی مربوط به مرکز تکثیر شهید ملکی می باشد.
نتیجه گیری: تقریبا نیمی از جایگاه های ژنی انحراف از تعادل را نشان دادند که علت عمده آن را می توان به افزایش هتروزیگوسیتی نسبت داد. نتایج حاصل از ترسیم دندروگرام بیانگر تمایز ژنتیکی این دو جمعیت می باشد. با توجه به نتایج حاصل می توان بیان داشت، بیشترین میزان تنوع ژنتیکی درون جمعیت مربوط به مرکز تکثیر شهید ملکی می باشد.