مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی گل خورک
مقاله Periophthalmus waltoni ،RAPD-PCR
مقاله خلیج فارس
مقاله شباهت و فاصله ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعش بچاری سعاد
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنین حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ده چشمه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری علی آبادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه ژنتیکی جمعیت های گل خورک ماهی Periophthalmus waltoni در مناطق خور زنگی، هندیجان و دلوار با استفاده از روش مولکولی RAPD، تعداد ۶۹ نمونه گل خورک ماهی جمع آوری شد. DNA ژنومی نمونه ها از بافت نرم باله ماهی به روش فنل-کلروفرم استخراج و سپس کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز 1% تعیین شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با استفاده از ۶ پرایمر RAPD ده نوکلئوتیدی صورت گرفت. مقادیر مربوط به فراوانی آللی، تعداد آللهای واقعی و موثر، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار، شاخص شانون، میزان شباهت و فاصله ژنتیکی، مقادیر Gst و جریان ژنی بر اساس آزمون AMOVA با استفاده از نرم افزار ژنتیکی Gene Alex و Pop Gene محاسبه گردید. بر اساس داده های فراوانی آللی، مجموعا ۹ آلل اختصاصی یافت شد که ۵ عدد از آنها مربوط به نمونه های منطقه هندیجان و ۳ عدد از آنها مربوط به نمونه های منطقه دلوار و ۱ عدد در منطقه خورزنگی مشاهده شد. میانگین میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت هندیجان ۰٫۲۵۰۹ در حالیکه مقدار آن در منطقه خور زنگی ۰٫۱۸۱۵ و در منطقه دلوار ۰٫۲۲۶۷ می باشد. در سطح معنی داری ۰٫۰۱ میزان شباهت ژنتیکی بین دو جمعیت هندیجان و خورزنگی ۰٫۸۳۳ در حالیکه میزان شباهت بین هندیجان و دلوار ۰٫۹۰۱ و میزان شباهت بین دلوار و خورزنگی ۰٫۹۲۴ می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که سه جمعیت مورد بررسی در واقع سه جمعیت مجزا بوده و متعلق به دو کلاستر می باشند.