مقاله بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر در جمعیت های گونه Elymus hispidus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر در جمعیت های گونه Elymus hispidus
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Agropyron trichophorum ،Agropyron intermedium عملکرد علوفه
مقاله بذر
مقاله جوانه زنی بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چشمه نور مراد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد، صفات مورفولوژیکی و خصوصیات جوانه زنی بذر در گونه Elymus hispidus، تعداد ۱۰ جمعیت از زیرگونه Agropyron trichophorum و ۹ جمعیت از زیرگونه Agropyron intermedium در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ارزیابی گردیدند. صفات تاریخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول، عملکرد علوفه خشک، عملکرد بذر، وزن هزار دانه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر اندازه گیری شد. دو گونه از نظر کلیه صفات بجز نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه و بنیه بذر، تفاوت معنی دار داشتند. وراثت پذیری عمومی (h2b) کلیه صفات از ۰٫۴۴ تا ۰٫۹۶ متغیربود. میانگین کل A.intermedium در کلیه صفات از میانگین A.trichophorum بیش تر بود. ضریب همبستگی بین عملکرد بذر با طول سنبله، تعداد ساقه، عملکرد علوفه و ارتفاع بوته مثبت و معنی دار بود. رابطه بین عملکرد علوفه با سرعت جوانه زنی، نسبت وزن خشک به تر گیاهچه، تعداد ساقه و طول سنبله مثبت و معنی دار بود. مقادیر ویژه در مولفه های ۱ تا ۳ از یک بیش تر بود، در مجموع ۸۷ درصد از کل واریانس را توجیه نمودند. مقادیر نسبی ضرایب بردارهای ویژه مولفه اول نشان داد که صفات ارتفاع بوته، عملکرد علوفه، تعداد ساقه، طول سنبله و عملکرد بذر اهمیت بیش تری داشتند. در تجزیه کلاستر ۱۹ جمعیت در ۲ گروه متفاوت قرار گرفتند. بجز دو جمعیت بقیه جمعیت های بخوبی از یکدیگر متمایز شدند و تطابق خوبی بین تجزیه کلاستر و تجزیه به مولفه های اصلی وجود داشت.