مقاله بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه صبر زرد (Aloe Vera Linne) با استفاده از صفات مرفولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه صبر زرد (Aloe Vera Linne) با استفاده از صفات مرفولوژیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صبر زرد
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله صفات مرفولوژیک
مقاله تجزیه خوشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات زاه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی انفرادی ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: صبر زرد یکی از گونه های مهم دارویی است که در نواحی گرم و خشک می روید. در این پژوهش ۵۰ نمونه از جمعیت های Aloe vera Linne  از ۵ منطقه مختلف جنوب ایران، برای ارزیابی صفات مرفولوژیک مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در طول دوره رشد ۱۸ صفت مرفولوژیکی از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد برگ های گیاه، طول و قطر برگ بالغ و… اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضرایب همبستگی برای صفات مورد بررسی محاسبه و جدول مربوطه رسم شد. تجزیه کلاستر بر اساس مجموع صفات اندازه گیری شده انجام و دندروگرام مربوطه رسم شد.
یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی، همبستگی مثبت و معنی داری را بین برخی صفات نشان داد از جمله طول برگ بالغ با قطر برگ بالغ همبستگی مثبت و معنی داری را در سطح احتمال ۵ درصد داشتند. جمعیت برازجان دارای بیشترین وزن برگ (۲۶۲ گرم) و قطر برگ (۲٫۵ سانتی متر) بود. جمعیت بشاگرد دارای بیشترین وزن بوته (۱۸ کیلوگرم) و طول گل (۱۲۰ سانتی متر) بود.
نتیجه گیری: تجزیه خوشه ای با توجه به فاصله ژنتیکی، جمعیت های مورد مطالعه را در ۳ گروه مجزا قرار داد. نتایج نشان داد که صبر زرد ایرانی دارای تنوع بسیار زیاد بوده و منبع ژنتیکی با ارزشی برای تحقیقات به نژادی است.