مقاله بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای سه گونه بابونه (Anthemis sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای سه گونه بابونه (Anthemis sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله پراکسیداز
مقاله ایزوآنزیم
مقاله Anthemis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذکری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی شانجانی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بابونه (Anthemis sp) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی دنیا است که با توجه به کاربرد روز افزون آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است. گوناگونی آنزیمی جمعیتهای بابونه با استفاده ازالگوی الکتروفورز آنزیم پراکسیداز در نه جمعیت از سه گونه Anthemis haussknechtti، A. psudocutula و A. triumfetti مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۱ آلل مشاهده شده، سه آلل نادر (با فراوانی کمتر از ۰٫۰۵ درصد) در گونه A. triumfetti دیده شد. چهار آلل مختص به محل در گونه هایA pseudocutula  و A. triumfetti و در لوکوسهای PXA و PXB ردیابی شد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین گونه هایA. Pseudocutula  و A. triumfetti و کمترین فاصله ژنتیکی بین دو گونه A. triumfetti و A. haussknechtii مشاهده شد. با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی هماهنگ نشان داد که گونه A. pseudocutula بیشترین فاصله را از دو گونه دیگر داشته و در تجزیه خوشه ای نیز در کلاستر جداگانه ای قرار گرفت. بین داده های اکولوژیکی و فواصل ژنتیکی حاصل از تجزیه داده های آنزیمی، همبستگی دیده نشد ولی همبستگی بین طول و عرض جغرافیایی با فواصل ژنتیکی در سطح ۱ درصد معنی دار بود. در جمعیت های مورد مطالعه، تجزیه واریانس مولکولی در میان جمعیت های هر گونه ۱۸ درصد و درون جمعیت ها  44درصد می باشد.