مقاله بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (.Medicago sativa L) ‏بر اساس رشد گیاهچه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی از صفحه ۲۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (.Medicago sativa L) ‏بر اساس رشد گیاهچه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله تجزیه خوشه‏ای
مقاله کلرید سدیم
مقاله یونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی آ.
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحم پور ز.
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف جعفری ع.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام یونجه در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر روی ۲۰ ژنوتیپ یونجه در ۵ سطح شوری (۰، ۷۵، ۱۵۰، ۲۲۵ و ۳۰۰ میلی مولار) با نمک کلرید سدیم صورت پذیرفت. آزمایش در گلدان های حاوی ۱:۲ خاک زراعی- ماسه انجام شد و تا ۴۵ روز پس از کاشت، آبیاری صورت گرفت بعد از آن تیمارهای شوری اعمال گردیدند و پس از ۱۴ روز صفات تعداد برگ در بوته، طول ریشه، طول ساقه، طول گیاه، نسبت طول ریشه به طول ساقه، وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک به وزن تر گیاه اندازه گیری شدند. در اثر اعمال شوری کلیه صفات در فاکتور تنش در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شدند. با افزایش میزان شوری تمام صفات به جزء نسبت طول ریشه به طول ساقه کاهش پیدا کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که دز بحرانی حساسیت به تنش شوری در اندام های هوایی از قبیل تعداد برگ در بوته، طول ساقه، طول گیاه، وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، شوری ۱۵۰ میلی مولار و برای صفت طول ریشه ۳۰۰ میلی مولار می باشد. با استفاده از تجزیه خوشه ای ژنوتیپ های KFA1، KFA11، KFA14 و KFA15 با منشا قره یونجه، KFA4، KFA6 و KFA16 با منشا همدانی و رقم بمی گرمسیری در گروه متحمل ترین و ژنوتیپ های KFA3 با منشا قره یونجه، KFA5 و KFA17 با منشا همدانی، KFA7 با منشا رهنانی، ارقام نیکشهری گرمسیری و یزدی گرمسیری در گروه حساس ترین و KFA8، KFA10، KFA12 و KFA13 با منشأ قره یونجه، KFA2 با منشا همدانی و KFA9 با منشا چالشتر شهرکرد در گروه نیمه متحمل به تنش شوری قرار گرفتند.